Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 vervangt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming de oude Wed Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet geeft jou als gebruiker meer rechten die betrekking hebben op jouw privacy op internet.

Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn wij altijd al met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan met alle persoonsgegevens die wij bij Abotec verzameld hebben. Dat zullen wij ook onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven doen. Wij beveiligen alle gegevens volgens wettelijke bepalingen en standaarden in de branche. Uiteraard delen wij geen gegevens met (onbevoegde) derden.

Voor Abotec is het belangrijk dat iedereen die met ons zaken doet – of als websitebezoeker, inschrijver, (potentiële) kandidaat, flexwerker, vast personeelslid of andere (zakelijke) relatie –  zijn of haar rechten m.b.t. privacy kent. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Abotec Groep BV, gevestigd aan de Stationsweg 58 in Drachten, postcode 9201 GP is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen zoals bedoeld in de wet.

Mail & Mailchimp

Abotec maakt gebruik van Mailchimp. Deze online software maakt het mogelijk om doelgerichte mailings te versturen. Je kunt je via onze website inschrijven op onze mailinglijst bij Mailchimp. Hiervoor moet je actief een handeling uitvoeren (een opt-in geeft zo als dat zo mooi heet). Gegevens als mailadres en naam worden in Mailchimp opgeslagen want alleen zo is het mogelijk om mailings te versturen. Daarom hebben wij met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten. Abotec blijft verantwoordelijk voor jouw gegevens en daar gaan wij dan ook uitermate zorgvuldig mee om. Je gegevens worden alleen voor de nieuwsbrief gebruikt waarvoor je jezelf hebt ingeschreven, bijvoorbeeld voor het vacatureoverzicht.

Google Analytics en cookies

Bij het bezoeken van onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. We plaatsen wel analytische cookies om de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van onze website steeds verder te verbeteren. Daarbij worden bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers en het gebruikte apparaat opgeslagen. Deze worden in Google Analytics verwerkt maar worden eerst zodanig anoniem gemaakt dat ze niet naar een persoon te herleiden zijn. Voor deze verwerking van de gegevens hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Customer Relationship Management Systeem

Daarnaast is het mogelijk om zich via onze website in te schrijven al werkzoekende, op vacatures te reageren of – voor werkgevers – personeel aan te vragen. De hiervoor benodigde gegevens vallen wel onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Echter zijn deze gegevens ook noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden en contact met de aanvrager op te nemen. Hierbij verzamelen wij echter uitsluitend gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Bovendien geef je als verstrekker van deze gegevens door een klik op een button hiervoor toestemming.

Dezelfde gegevens worden ook opgevraagd en verzameld wanneer je telefonisch of persoonlijk met ons in contact treedt om je te inschrijven, op een vacature te reageren of een aanvraag te plaatsen.

Alle persoonsgegevens worden verzameld in ons Customer Relationship Management systeem FlexGo. Om als uitzend- en detacheringsbureau te kunnen werken, zijn wij aangewezen op deze gegevens. Uiteraard gaan wij met grootst mogelijke zorgvuldigheid met alle gegevens om en beveiligen wij alles. Voor deze gegevens geldt een bewaartermijn. Als jij ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij de gegevens gedurende het bewaartermijn bewaren en daarna volledig verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

De persoonsgegevens die wij bij Abotec verzamelen en verwerken, zijn noodzakelijk voor het laten functioneren van onze dienstverlening. Daarnaast verzamelen wij ook aanvullende gegevens om extra service te kunnen bieden die aansluit bij jouw interesses en behoeften.

Gegevens die wij verzamelen zijn:

Bovenstaande gegevens verzamelen wij voor personen die daadwerkelijk in dienst treden bij Abotec. Voor inschrijvingen, nieuwsbriefabonnementen of werkzoekenden verzamelen wij uitsluitende gegevens die wij strikt noodzakelijk nodig hebben voor onze dienstverlening.

Bij Abotec verzamelen en verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Dat is o.a. informatie over de ras, gezondheid, seksualiteit, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid en lidmaatschap in vakverenigingen.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens omdat wij met mensen werken. Voor het uitvoeren van personeelsbemiddeling, uitzending, detachering, payroll-diensten, werving & selectie, coaching, salarisadministratie en personeelsmanagement hebben wij gegevens van ons personeel, (potentiële) kandidaten, flexwerkers maar ook van bedrijven nodig. Alleen als wij voldoende weten over personeel, (potentiële) kandidaten en flexwerkers kunnen wij voor de perfecte match tussen werkgever en werknemer zorgen.

Daarnaast worden de verzamelde gegevens gebruikt voor:

Gegevens delen

Gegevens die wij van (potentiële) kandidaten, flexwerkers en medewerkers verzamelen , worden alleen gedeeld als dit in het belang van de betreffende persoon is. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te delen. Wij delen gegevens bijvoorbeeld bij het bemiddelen van een kandidaat bij één van onze opdrachtgevers

Uiteraard gaan wij ook daarbij uitermate zorgvuldig om met je gegevens. Wij nemen dan ook de nodige maatregelen om je gegevens ook buiten Abotec om zo goed mogelijk te beschermen.

Daarnaast zijn er een aantal gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens die wij verzamelen te delen met derden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Bewaartermijn voor (potentiële) kandidaten, flexwerkers en personeel

Binnen Abotec hanteren wij bewaartermijnen die afhankelijk zijn van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

De bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) van kandidaten die uiteindelijk niet voor Abotec aan de slag zijn gaan, worden bewaard tot 2 jaar na het laatste contact met ons.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun jij je uitschrijven bij Abotec. In dit geval benaderen wij je niet meer. Je gegevens worden dan nog wel drie kalendermaanden in een veilige omgeving bewaard voordat ze definitief verwijderd worden. Dat geldt niet voor flexwerkers en personeelsleden.

In het geval van Werving & Selectie zijn wij verplicht je gegevens nog 24 maanden na aanvang van bemiddeling te bewaren. Dit in verband met claimrisico’s. Ook dit geschied in een veilige omgeving. Hierin zijn ze uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van Abotec. De gegevens worden niet gedeeld. Na afloop van de 24 maanden verwijderen wij jouw gegevens definitief.

Als je wel gewerkt hebt voor Abotec, dan bewaren wij jouw gegevens tot 7 jaar na einde dienstverband. Als je binnen deze periode weer voor Abotec aan het werk gaat, bewaren en verwerken wij jouw gegevens uiteraard verder. Na afloop van de 7 jaar verwijderen wij jouw gegeven definitief.

Het kan zijn dat wij door claims, audits, fiscale of wettelijke bepalingen verplicht zijn om jouw gegevens langer te bewaren. In dit geval worden de gegevens verwijderd wanneer de gegevens niet langer benodigd worden en de wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn

Gegevens van zakelijke relaties

Ook van onze zakelijke relaties die met ons samenwerken, verzamelen, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens.  Denk daarbij aan opdrachtgevers, leveranciers en afnemers van payrolling of werving & selectie diensten. Van hen verwerken wij namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

In principe delen wij deze gegevens alleen met kandidaten die wij willen bemiddelen. Met andere instanties worden de gegevens niet gedeeld tenzij wij daartoe verplicht worden door wettelijke of fiscale bepalingen. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties adequaat te beschermen.

Jouw rechten volgens de AVG

Een aantal rechten in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn overgenomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn echter ook 2 nieuwe rechten erbij gekomen. Een daarvan is het recht om vergeten te worden. Als wij een verzoek ontvangen tot het verwijderen van alle gegevens van een persoon, zijn wij in eerste instantie gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij de gegevens niet direct mogen verwijderen. Wij zorgen er wel voor dat de betreffende persoon niet langer door Abotec benaderd wordt.

Daarnaast heb je het recht op inzage, mag je jouw gegevens bij ons opvragen, aanpassen, en zelfs – indien dit binnen de wettelijk bepalingen mogelijk is – beperken wat we wel / niet mogen verwerken. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Abotec.

Wij zorgen goed voor jouw gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dat hebben wij in het verleden al gedaan en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen. Wij realiseren ons dat het voor jou belangrijk is.

Om alle gegevens goed te beveiligen, hebben wij maatregelen getroffen op administratief, organisatorisch en technisch vlak. Zo hebben alleen geautoriseerde medewerkers van Abotec toegang tot de persoonsgegevens. Voor partijen waarmee wij gegevens delen om deze te verwerken, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Zie hiervoor de hoofdstukken over Mailchimp en Google Analytics.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken en verwijderen van jouw persoonsgegevens door Abotec, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via 0512 – 511 876 of via e-mail: info@abotec.nl. Natuurlijk kun je ook schriftelijk reageren: Abotec Groep BV, Stationsweg 58, 9201 GP Drachten of persoonlijk op kantoor langskomen.

Heb je het vermoeden dat er een datalek is ontstaan, willen wij je vragen om dit direct aan ons te melden zodat wij er adequaat op kunnen reageren.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze privacyverklaring is in mei 2018 opgesteld. Wij behouden ons het recht voor om de tekst hiervan aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen of wet- en regelgeving. Bezoek dus af en toe deze pagina om de tekst van de privacyverklaring nog eens te lezen.

 

Drachten 24 mei 2018

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!